Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Mzdová a personální agenda BOZP Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů (listinná podoba) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků, evidence obyvatel s trvalým bydliště na OÚ Volební agenda Poplatky - psi, odpady Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací Evidence nájmů hrobového místa, hřbitovní poplatky a nájmy hrobů (listinná, elektornická) Podněty k územnímu plánu Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba, běžná emailová komunikace, datová služba Přidělení čísla popisného Archivace stavební dokumentace Správní řízení - žádosti a rozhodnutí Czech Point Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele Úřední deska Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů Seznam domů s jménem vlastníka JSDHO Ředitel školky Evidence majitelů psů Pokladna, účetní doklady, účetnictví Knihovna: evidence čtenářů Mzdová agenda školky Kronika
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních dokladů Vedení evidence obyvatel Vedení volebních seznamů Výběr poplatků Uzavírání smluv Správa hrobových míst Zpracování územního plánu Vedení pošty Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení evidence vlastníků nemovitostí Vedení hasičeské jednotky Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Vedení evidence majitelů psů Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Vedení evidence čtenářů Vedení mzdové agendy příspěvkové organizace Vedení kroniky obce
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci zaměstnanci obci, zastupitelé obyvatelé s trvalým bydlištěm v obci Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a majitelé nemovitostí Fyzické osoby se smluvním vztahem k obci/OÚ Nájemcí hřbitovních míst Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti Majitel nemovitosti Majitelé nemovitostí Občané obce,  Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Vlastníci nemovitostí Členové JSDHO Ředitel školy Majitelé psů Fyzické osoby s platebním stykem s obcí/OÚ čtenáři knihovny Zaměstnanci školky Občané obce bývalí a současní
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění, srážky ze mzdy, potvrzení o zdanitelných příjmech jmenné, datum narození, podpisy jmenné, adresa,  SPZ, podpis starý lístek: jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, číslo občanky, národnost, rodinný stav, místo narození, údaje o rodičích, údaje o manželce/manželovi, nové: jméno, příjmení, rodné číslo, adresné, údaje o dětech Jmenné, adresnné, datum narození, číslo občanky Jmenné, adresné Jmenné, adresné, datum narození, podpisy, IČO, rodné číslo, číslo účtu Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy, kontaktní Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  Jmenné, adresné, kontaktní, podpis, dále dle OsÚ zveřejněných SÚ Jmenné, adresné, č. popisné, č. parcely, datum narození Jména, datum narození, adresné, rozhodnutí, LV, kontakty, číslo parcely Jmenné, adresné, datum narození,  Jménné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, datum narození, podpis Jmenné, adresné, datum narození, dále dle druhu žádosti Jména, adresy, datum narození, číslo parcely Jména, adresy, , podpis Jmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční Jmenné, adresné, datum narození, odborná způsobilost, rodné číslo Jmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna, rodné číslo  Jmenné, adresné, kontaktní Jmenné, adresné jméno, bydliště (obec) jmenné, číslo účtu, částka k výplatě jména, adresy
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, zdravotní pojiš´tovny Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 50 let - osobní spisy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, kvalifikace a vzdělávání, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 5 let 50 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 5 let 5 let 5 let 10 let 5 let 5 let   5 let 5 let 5 let 1 rok 10 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let 5 let 10 let 5 let 5 let 10 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c b c c c c c c c c c c f c c f c c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák.č. 262/2006. Sb., Zákoník práce kniha úrazů §105 zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
§3 zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,  zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,  zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky §16 zák. č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích Není třeba vyplnit buňku. §21 zák. č. 256/2001 Sb., Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zřízení: zák. č. 300/2008 Sb., uchování dokumentů zák. č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů §31a zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení)
vyhláška č. 499/2006 Sb. §18 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád §9b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §7 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, §1 nařízení vlády č. 364/1999 Sb. §26 zák. č. 500/2004 Sb.,
Zákon správní řád
§93 zák. č. 128/2000 Sb.,
Zákon o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 128/2000 Sb., o obcch §29 a §68 zák. č. 133/1985 Sb.,
Zákon České národní rady o požární ochraně
§8 zák. č. 561/2004 Sb.,
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
§2 Zzák. č. 565/1990 Sb.
Zákon České národní rady o místních poplatcích
§38 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení), zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
§4 zák. č. 257/2001 Sb.,
Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
zák.č. 262/2006. Sb., Zákoník práce zák. č. 132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X x x X X X X X X X X x X X X X X X X X X X Evidece obyvatel
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE